Departments Phone Numbers

Department Of Chemistry

NAME EPABX Land Line Mobile
    Office Resi.  
HOD 2701     9937082348
Faculty        
Kar P.K. 2704   2431624 9861142838
Dash S 2703     9438640496
Chem. Lab. 2711      

 

Department Of Civil Engineering

NAME EPABX Land Line Mobile
    Office Resi.  
HOD 2101 2430591   9937305002
Faculty        
Nayak A. N. 2104   2432859 9861238403
Pradhan P.K. 2106   2430761 9937305002
Swain P.C. 2110   2430666 9437257968
Dash P.K. 2103     9437550677
Mohanty C.R. 2111     9861436559
Panigrahi S.K. 2105     9861259635
Rath Sudhira 2107     9437556530
Munda Jayanti       9338686563
Patra Sanjay Ku.       9439502377
Supporting Staff        
Khandit K.P.       9861755495
Mishra N.K. 2151     9861039221
Pal A.C.       9861323688
Pradhan K.C. 2152   2431596 9437166329
Satpathy A.K. 2153   2430023 9438640516
Laboratory        
Highway Lab 2151      
Concrete Lab 2152      
Survey Lab 2153      
         

 

Department Of Computer Science & Engineering/It

NAME EPABX Land Line Mobile
    Office Resi.  
HEAD 2201 2430268   0663-2430268
Suvasini Panigrahi 2207     0663-2430268
Behera H.S. 2203   2439501 9437083891
Kabat M.R. 2204   2430607 9861173326
Mohanty R.K. 2205   2432639 9439207014
Sahoo S.P. 2206     8439207011
Rao D Chandrasekhar       9337724582
Behera Sasmita       9437082376
         
Supporting Staff        
Patel M.K. 2251     9861461357
Laboratory        
P.C. Lab. 2251      
Window Lab 2252      
Linux Lab. 2253      
M.P. Lab 2254      
P.C. Lab. 2255      

 

Department Of Electrical Engineering & Eee

NAME EPABX Land Line Mobile
    Office Resi.  
Head 2301 2430589   9438251162
Hota P.K. 2305   2431026 9861056890
Modi P.K. 2306   2439891 9861065001
Pati B.B.     2431012 9437420409
Barisal A.K. 2303     9861128915
Sahu R.K. 2312     9777007957
Tripathy M. 2311   2430055 9861041031
Behera S. 2304   2430024 9861338110
Mohanty B. 2307     9437152730
Rana B.K. 2309   2432706 9556689680
Rout B.D. 2310     9437177091
Prusty Ramesh       9439394375
Mishra Mamun       9437119504
Ghadai P C       9937403991
Lal Deepak       8895445508
Behera Sasmita       9437367106
Dora Lingraj       8763460564
Garnaik Sarmila       9937367087
         
Supporting Staff        
Biswal D.K. 2351   2431562 9861358059
Maharana A.C. 2352     9439753347
Meher  A.       9778670650
         
Laboratory        
M/C Lab 2351      
M/C Lab 2352      
Comp. Lab 2353      

 

Department Of Electroncis & Telecommunication Engineering

NAME EPABX Land Line Mobile
    Office Resi.  
Head 2401 2430096   9861032190
         
Panda R. P 2408   2431857 9437420050
Agrawal  S 2403     9861032190
Jena U.R. 2404     9861475710
Mangaraj B.B. 2406     9861216963
Rath N.P. 2410   2431777 9438382626
Konher Diptimayee       9438762657
Mishra Debasis 2407   2431221 9438179866
Pradhan Hrudananda       9778189596
Pradhan M.R. 2409   2570908 9437419566
Sethi Kabiraj 2411     9861143782
Bhoi Nilamani       9438732346
Mishra S N       9861527445
Das B D       9861162524
Bhoi B K       9658718700
Supporting Staff        
Rout Subasini       9861097283
Mohanty T.R.       9040561883
Laboratory        
Digital Lab 2451      
VLSI Lab 2452      
M. P. Lab 2453      
Comp. Lab. 2454      
TSE Lab 2455      

 

Department Of Humanities

NAME EPABX Land Line Mobile
    Office Resi.  
HEAD 2721     9437257968
Office 2723      
Dash A 2724     9437257968
         

 

Department Of Manufacturing Science & Engineering

NAME EPABX Land Line Mobile
    Office Resi.  
HEAD 2501 2430549 2430889 9861086999
Office 2502      
Mishra D. 2503   2430889 9861086999
Panda S. 2504   2410749 9439213349

 

Department Of Mathematics

NAME EPABX Land Line Mobile
    Office Resi.  
HEAD 2741     9437242206
Tripathy U K 2745     9437242206
Jena M K 2743     9861154446
Padhan S K 2744     9583489086
Behera D K       9439065825

 

Department Of Mechanical Engineering

NAME EPABX Land Line Mobile
    Office Resi.  
HOD 2601 2430590 2431204 9937100213
Faculty        
Rana J. 2611   2430332 9438865899
         
Dash P. R. 2604   2431204 9937100213
Mohanty A. 2606     9861355920
Mohapatra S. B. 2607   2430698 9861475462
Nanda P. 2608   2410541 9861063248
Pani B. B. 2609   2431023 9861234445
Sarangi S. K.       9861263233
Mishra P. P.       9438436223
Mohanty J. R.       9437406971
Pradhan P. K. 2610     9861037004
Mishra P P       9438436223
SUPPORTING STAFF
Acharya S. K.       9776821825
Bhoi B.K.       9861960230
Mohanty S. K.       9861215661
Rath G.       9090793057
Samal A.       9438865799
Rath B       7894765585
LABROTARY
Model Room 2651      
Comp. Lab. 2652      
Metro Lab 2653      
Vib. Lab. 2654      
M. T. Lab. 2655      
H.M. Lab. 2656      
H.P. Lab 2657      
Mech. Lab. 2658      
Mech. Lab. 2659      

 

Department Of Physics

NAME EPABX Land Line Mobile
    Office Resi.  
Head 2761     9861255915
Faculty        
Acharya A 2763   2431000 9437736969
Patnaik A. K. 2764     9861255915
Supporting Staff        
Bohidar K. C. 2771   2430345 9178929500
Behera P. K . 2771     9937745297
Lab. 2771